ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА на ЕООД „ГЕМАТРИЯ” 

ДРУЖЕСТВОТО Е РЕГИСТРИРАНО на 6.ІІІ.2014 година

С предмет на дейност:

 • научно-изследователска
 • образователна
 • издателска
 • търговска
 • всички останали сделки и услуги, които не са забранени със закон

Дружеството се представлява от Нели Георгиева Мицева

neli

Родена на 4.VІІІ.1961 г., гр. Пловдив,

средно образование ОТМТ гр. Пловдив – ДВГ,

 

висше образование МК – бакалавър – детска медицинска сестра,

ВМИ „И. П. ПАВЛОВ” – магистратура – управление на здравните грижи,

ПУ „Паисий Хилендарски” – магистратура – консултативна психология.

 

От 1980 г. изучава нумерология,

от 1991 г. – Кабала и Таро, от 1998 г. – астрология.

 

От създаване на Нумерологично сдружение УМАЙ е негов председател.  

Изготвя нумерологични хороскопи, води курсове по нумерология, Таро.

 

Нумерологично сдружение „УМАЙ”

На 05.10.2006 г., на основание чл. 489 от ГПК във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗЮЛНЦ

е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при

Плодивския окръжен съд

Нумерологично сдружение  „УМАЙ”  си е поставило следните цели:

 • Да способства за въвеждане на постиженията и методите на нумерологията в обществения живот, развитието на човека, развитието на науката, образованието и културата в Република България;
 • Да способства за обединяването на нумеролозите в страната и напредъка на нумерологията като наука и професия;
 • Да съдейства за създаване на благоприятни условия и разработва програми за научна, образователна работа на своите членове и за повишаване качеството и достъпността на нумерологичните продукти и услуги в Република България;
 • Да съдейства за осъществяване на международен обмен на програми, кадри, литература и специализирана информация;
 • Да се грижи за организацията и представителството на интересите на нумеролозите в Република България и за спазване на правата на своите членове, както и усъвършенстване на техните услуги по съответния законен ред;
 • Да стимулира използването на нумерологичните знания и подходи в различни сфери на обществения живот в Република България;
 • Да изследва връзката на нумерологията с астрологията, карти „Таро”, руни, хиромантия и други.

Предмет на дейност:

научно-изследователска, образователна, издателска, връзки с обществеността и други организации.

Правила за възникване на членството:

доброволно, чрез писмена молба до УС, в която се декларира, че кандидатът е запознат и приема разпоредбите на устава; кандидатите юридически лица представят с молбата си преписи от документите за регистрация.

Правила за прекратяване на членството:

с едностранно писмено волеизявление, със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на юридическите лица, при отпадане, при изключване (просрочил три последователни месечни вноски по членския си внос, системно не участва в дейността на Сдружението).

Органи на управление:

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов Управителен орган е Управителния съвет.

Съоснователи на сдружението са Нели Георгиева Мицева, Силва Георгиева Стоянова, Славчо Георгиев Митрев.

През 2010 година Нели Мицева и Славчо Митрев издават „Тайните на числата, буквите и планетите“ (университетско издателство „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив) – лекционно обучение, първо и второ ниво по астрология, нумерология и Таро и от 2007 г. до 2013 г. водят курсове.

От 2014 г. обучението е на три нива: по нумерология и Таро – лектор Нели Мицева, по астрология първо и второ ниво – Нели Мицева, трето и четвърто ниво – Иван Иванов (месторабота ПУ“Паисий Хилендарски“, физик, старши експерт катедра ЕКИТ, Физически Факултет, тел. 0896 96 31 42).

Управителен съвет на Нумерологично сдружение „УМАЙ” от 03.VІІ.2014 г.  

 

vqra

Вяра Бориславова Трайкова

 

Родена на 20.ІV.1966 г., гр. Пловдив

 

средно образование ССХУ за сценични кадри гр. Пловдив

специалност – художник изпълнител

Силва Георгиева Мицева 

 

Родена на 3.ІІ.1968 г., гр. Пловдив

 

средно образование ССУ „Васил Левски“ гр. Пловдив

УПК – техникум по електротехника