Румен Попов

роден на 17V.1964 г., гр. Пловдив

е-mail: rum_pop@yahoo.com

 

Средно образование (1978-1982) – Техникум по електротехника, гр. Пловдив, специалност – автоматизация на производството.

Висше образование (1984-1990) – Тулски университет, гр. Тула (Русия), Факултет „Системи за автоматично управление”.

Докторантура (2004-2008) Русенски университет „Ангел Кънчев”, „Реконструкция и модернизиране на съществуващи системи за резервно електрозахранване на земеделски стопанства”.

Преподавател:

Асистент (1991-1995) , Старши асистент (1995-1998),  Главен асистент (1998-2011), Доцент (2011-ІІІ.2015) – Технически университет – София, филиал гр. Пловдив

 Ръководител на магистърска програма „Слънчева енергетика“ (2012-2013) – Европейски политехнически университет – гр. Перник

 (2014 – досега) – Технически колеж – гр. Смолян

 (ІІІ.2015 – досега) – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

 Технически умения и компетенции:

Хардуер: персонални компютри, вградени системи – HC11, PIC18/24, сервозадвижвания, измервателни системи, радиокомуникационни системи, програмируеми логически контролери.

Софтуер: операционни системи – MS – DOS, Windows 3.XX, Windows, Linux; езици – Fortran 77, BASIC, ANSI C, Assembler HC11/PIC/8051, Matlab/Simulink, PLC Ladder/Blockset/Grafset, TRNSYS и др.

 

Изследователски проекти

По ФНИ на МОМН:

  1. Договор № ВУ-ТН 212/06 Проектиране и създаване на мобилна станция за изследване на място (определяне на топлинните характеристики, ОТХ) на геотермалните свойства на зeмята (топлопроводност и температуропроводност) и осъществявяне на няколко теста в различни райони на България, включвайки контрол и анализ на данните” участник;

Научноизследователски проекти  от конкурс за научни изследвания ТУ София:

  1. Договор № 378/ 07.06.2005. „Устройство за следене на слънцето”, участник;
  2. Договор № I-437/ 12.06.2006 ). Разработка на електронната част и програмното осигуряване на устройство за следене на слънцето, участник;
  3. договор № 08065ни-17 от 25.04.08) „Разработване на модул за следене и измерване параметрите на слънчевото греене участник;
  4. договор 102ни063-24) “Изграждане и изследване на инсталация за топлинни енергийни алкумулатори на основата на материали с промяна на фазовото състояние” участник;

Международни проекти:

  1. COST Акция N° TU0802: title – „Further development of Underground Thermal Energy Storages used in combination with cost effective hybrid Ground-Source Heat Pumps. FuUTESCoEGSHP”, участник;
  2. COST Акция N° MP1004: title – „Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary Applications (BISTS)”, участник;
  3. COST Акция N° TU1205: title – „Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)”, участник; 4-годишен проект, стартирал 2013г.
  4. COST Акция N° TU1304: „Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST)“ участник; 4-годишен проект, стартирал 2013г.
  5. COST Акция N° TU1405 European network for shallow geothermal energy applications in buildings and infrastructures (GABI)” участник; 4-годишен проект, стартирал март 2015г.