ОТВОРЕНИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ НА ТРАКИТЕ И НЯКОИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

 

Константин Каменов

Интелектуално звено „КОРЕНИ”

 

Когато трябва да осмисляме и пишем за нещо толкова сакрално като тракийския отворен херметизъм ни е необходим съвсем различен подход. В настоящия доклад ще го обясним накратко. Лишихме се от 95% открита фактология, за да осмислим само тази, която не се потвърждава от материални факти. Лишихме се от интердисциплинарният подход, чрез който изследвахме досега загадките от древността. Лишихме се от методите на криминалистиката. Необходимо бе да настроим честотата на мислите си с честотата на мислите на херметиците, живяли 10 хилядолетия преди нас. Но най-важното бе да следваме пътя на логиката, игнорирайки всякакво прагматично влияние, за да успеем да пресъздадем най-красивия модел на живот, който някога човечеството е постигал.

По такъв начин тук може да предложим писание на този прекрасен свят, създаден и живян само от нашите предци, а унищожаван от всички, на които е бил поднасян.

Ще започнем същината на доклада с една предпозиция. Преди години се случи така, че ни се наложи да пишем за връзката между „Корпус Херметикум”, свързан тематично с другото произведение от същия род „Поимандрес” и ролята на траките. Без доказателства, само по предчувствие и логика, предложихме виждането, че това произведение е на траките херметици, а не е египетско. Едва след десетина години се появиха факти, но покрити с прах от 200 години, които потвърдиха възгледа ни. Сведенията дойдоха от проучванията на живялия през XVIII – XIX в. княз Чертков. Той именно пише, че произведението „Корпус Херметикум” е открито за първи път в земите на траките. Само ще допълним, че съвместно с „Поимандрес”, отбелязаната вече книга е доминирана и като стил, и като изказ от мисловността на една древна и изчезнала вече човешка култура. Нещо, което е било изключително сакрално и е принадлежало като мъдрост и познание на народа учител, възпитал предците на сегашното човечество. Ще отбележим, че народът учител са големите групи тракийски племена със завършена културна идентичност между  XI – X хил.пр.н.е. Според датировките по атомния метод –  епоха Халколит. Те са създали в готов вид културата Шумер, както и културата на ариите в Средна Азия. В V – IV хил.пр.н.е., техни представители променят негроидната държава Кем в Еипет на фараоните.

По пътя на логиката и ретроспекцията, изследвайки модела на функциониране на Шумерската и Ведическата култури, можем да определим като най-важни принципи, на които се базира и отворения херметичен модел на траките. Ще го направим чрез сентенции, които характеризират техния начин на живот:

„Това, което е на небето, това е и на земята.“

„Човекът е по Божий образ и подобие“

„Всеки човек е една малка Вселена“

„Познай човека и ще познаеш Вселената и Боговете“

„Над всеки човек бди една звезда“

„Над всеки човек бди един ангел“

„Кой каквото си направи, и Бог не може да му направи“

Следва синтезиран преглед на микро и макро картината на отворения тракийски херметизъм (обяснение на термините и доказателствен материал, може да намерите в книгата „МОДЕЛ „GENEZIS“).

Групите тракийски племена никога не се обединяват, а през определени периоди от време сменят местоживелищата на една и съща територия. Никога няма граници между тях, защото винаги се преливат едно в друго, размивайки рамките на териториите си. По същия начин са моделите на свързване в небето на съседни слънчеви системи.

Отново през различни периоди, по-малки групи от племената им се изселват на други места. След това започват да подготвят автохтонното население, с което са в нови контакти, за да възпреме културата, която имат. Така спазват постоянно, изгубената за други 13-та Божия заповед. Тя гласи: Трябва да допринасяш, а не да се възползваш!“ Тук ще се спрем малко по-подробно на тези преселения.

Ще разгледаме първо една схема, според която се повтарят преселенията и разнасянето на култури в готов вид:

„Изследвали сме два от доста важните термини, породени от преповтарящи се модели и сме ги назовали ДИРЕКТРИСА НА ПИРАМИДАТА и ДИРЕКТРИСА НА ЗИКУРАТА. Понятието директриса бе избрано, защото най-точно обяснява измерванията по права линия на географски разстояния. Първият термин е свързан с пренасяне на познания за Бога, представян чрез слънчевото му отражение, а вторият – чрез лунната му икона. По-богатите познания за Бога (носещ най-популярното прозвище) Амон Ра (=Шемсу Хор), са пренасяни по права линия от 4480 км, докато другите познания, свързани с лунното изображение на Бога и известен чрез прозвището Нана (=Син), са пренасяни по права линия на 2240 км – половината разстояние от Директрисата на пирамидата. По този начин, културите, които отбелязахме (а и такива, които не е необходимо да споменаваме) се подредиха в двете директриси.

(…)

Докладът на Гончаров „ГЕОМЕТРИЗМЪТ В РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ДРЕВНИТЕ КУЛТУРИ…“ предлага следната информация: „Много ни интересуваше въпросът за причините за възникването на общопланетарната геометрична „шарка“ от триъгълници и петоъгълници, в съответствие с която кой знае защо са се раждали и са се разполагали огнищата на древните култури и цивилизации.

Възниква мисълта, че описаната геометрична система е проява на съществуващ в тялото на Земята кристалоподобен силов скелет, който влияе със своите полета върху много процеси и явления на планетата ни и помага за подреждането и концентрирането им около възловите точки и ръбове на системата. Нарекохме тази система икосиедро-додекаедрична система на Земята (ИДСЗ). Като съпоставихме ИДСЗ с данни от най-различни науки на Земята, открихме много интересни неща. Оказа се, че центърът на всички световни аномалии на магнитното поле на планетата са разположени по възловите точки на системата…

Много данни говорят, че древните хора са знаели за кристалния скелет на Земята и за неговите подсистеми…“ (Каменов, К., Небето помни, част II Бог вижда, П. 2007, стр. 130-133)

При културата на отворения тракийски херметизъм никога не се градят стени на градове, дворци и храмове. Археолозите откриват винаги центъра, около, който е започнало духовното им съществуване. Както градът, така и двоецът, и храмът са огледален образ на някоя звезда и както соларните си покровители в небето, те имат ядра, но не и строго определени граници. В земен аспект, липсата на разглежданите съоръжения се свързва и с възгледа:

„Защо е нужно да градим стени, когато няма кой да ни напада? “

Тъй като формата на настоящата разработка е доклад, то ще се спрем само на няколко от най-важните черти в микро същността на културата на траките  херметици.

Като най-важно ще разгледаме великото им познание за Господ-Бог, Вселената и Човека, а за да го направим възможно най-елегантно ще започнем с цитат от М. Дроснин стр. 213 в Библейският код 2, където той разглежда как „Исак Нютон е бил убеден, че не само Библията, а и цялата Вселена е „криптограма на Всевишния“, загадка, която Бог е създал, а ние трябва да разчетем.

В някои пасажи от Библията, които все още некоректно се тълкуват, стои текстът: „Човекът е по Божий образ и подобие“. По-нататък ще обърнем специално внимание на този цитат.

Текстът от Делфийския храм, който е изграден според възгледите, на херметичните тракийски мистериални комплекси, ни подсказва една друга констатация. Надписът дословно гласи: „Познай човека и ще познаеш Вселената и Боговете“. Буквалната семантика, набиваща се от пръв поглед е, че Човекът е една малка Вселена. Затова, разкодираме ли Човека, ще успеем да разкодираме и Вселената.

Тук ще преминем към въпроса за някои аспекти от познанията на траките херметици, които са ни познати след дългогодишните изследвания в тази област.

Освен че разнасят по света култури с еднакъв корен, чрез различните си племенни разклонения, те се опитват да утвърдят сред доста племена, с които контактуват, една и съща семантика в познанието за Твореца и сътворението на Вселената. Прави впечатление, че от дълбока древност траките херметици са знаели, че след време ще дойде Месията, който ще изкупи греховете на човечеството. Това е закодирано във вярата на балканските племена и е поместено в херметичното им произведение ПОИМАНДРЕС. Идентични са възгледите във ВЕДИТЕ, и при БУДИЗМА в Средна Азия.

Тук ще направим съкратен семантичен анализ и на тракийската херметична, но запазена в Египет на фараоните, Свещена книга ПОИМАНДРЕС, където висшият Бог е ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ. Според най-добрите в тази област лингвисти името се разделя на ХЕР, МЕС, ТРИС(Т) и МЕГИСТ. Хер е със значение СЛЪНЧЕВ БОГ, Мес е МЕСИЯ, Трис е ТРИЖ (ТРОИЦА, ТРОИЧНО), а Мегист = МОГЪЩ. Целият израз може да се разтълкува по два основни начина:

„СЛЪНЧЕВИЯТ БОГ МЕСИЯ Е ТРОИЧНО МОГЪЩ“ е един доста слабо лингвистично обоснован вариант. По-вероятният превод е: „СИЯЙНИЯТ БОГ МЕСИЯ (Е), ТРОИЦА (Е), МОГЪЩ (Е)“. Поставяме спомагателния глагол и след определенията, за да се разбере тяхната равнозначност, съотнесена към първата част от понятието, а не че второто определение допълва първото. Както се вижда и от преводи чрез древнолибийския диалект на египетския език, сред този народ е била запазена по-голямата част от семантиката на понятието. Можем да отбележим, че от Балканите започва продължилата хилядолетия промяна не само на терминологията засягаща познанието за Твореца, но и на изопачаването на самото познание. Така се стига до древните елини, които принизяват свещеното прозвище до нивото на едно второстепенно божество. Още по-силни вмешателства се забелязват при древните израилтяни, които свеждат познанието за Твореца до една елементарна племенна самовъзхвала, игнорирайки по-голямата част от свещените термини. Дали това е извършвано целенасочено, засега не можем да кажем, но при всички случаи резултатът е бил окастряне на познанието за Господ – Бог и начина, по който е изградена Вселената.

Ще разгледаме и още едни сакрални пасажи от БИБЛИЯТА, навързвайки ги с херметичната тракийска мисловност и ФИЗИКА НА ВАКУУМА.

  1. Терминът Бог представлява всеки отделен Ангел, но също и съвкупността от всички Ангели.
  2. „В началото беше Словото (мъдрият език; К. К.), и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото“ (Библия. Йоан. 1-1). Ако разполагахме с нередактиран текст на евангелието, терминът нямаше да е Бог, а Господ – Бог. Все пак текстът дава и друга информация, според която, всеки един Ангел (=Бог) е също и Слово, а това е важна подробност. Под този термин не би трябвало да разбираме само логоса, но и финото Господно информационно поле.
  3. Един от Ангелите е Сатанаил, който създава Ангел помощник по собствено подобие (вж. Епос за Гилгамеш; Евангелие от Юда и др.).
  4. Всички Ангели са създадени по подобие на първия (=Самопородилият се).
  5. Така че Ангелът, от който са направени хората и е помощник на Сатанаил се явява матрица на първия Ангел. (до тази подточка е предложено вече равенството от вида А = В; В = С; С = D, следователно D = А, което е принципната идея в първата част от модела)
  6. Оттук следва, че Ангелът, от който са създадени хората, е и Слово.

Във всички, неизопачени древни учения за Господ – Бог и Вселената, се съдържа информацията, че хората са направени от материална и Божествена субстанция. Под Божествена би трябвало да се разбира частици от Душата и Духа на Ангела помощник. В Евангелие от Юда буквално е казано, че при създаването на хората се среща единствения случай, когато се намесва Господ – Бог. Той изпраща архангелите Гавраил и Михаил, които „откупуват“ Душата и Духа на Ангела помощник от Сатанаил и създават хората.

  1. Поне 67 % от човешкия организъм е течност. Твърдо е установено, че и водата има памет. По сведенията електрофизика инж. Мъгърдич Съкъджиян този факт е доказан с експерименти в Сибирската академия на науките още през 80-те години на XX в. Отчита се, че, за да може да функционира нормално, човешкият организъм се нуждае от 16 вида вода.

Според академик Шипов най-новите изследванията доказват, че паметта на водата се получава от въздействието на торсионните полета. Изместването на спина на електрона определя кристалната структура на водата.

Отново по повод на паметта на водата във френската Лаборатория 200 на INSRM са експериментирали в областта на хомеопатията (разтвори, в които почти липсва лекуващият елемент, но въпреки това оказват лечебно въздействие). Чрез тези опити е постигнат разтвор 10120. При него лекуващото вещество съвсем е изчезнало, след като е било разредено с вода, но тъй като тя има памет, приема неговата структура и отново лекува така, както самото лекарство.

  1. И тъй като вече е доказано, че течността има торсионно поле, памет и образува кристали, то можем да направим извода, че цялото финно Господно информационо поле се е запаметило и от кристалите на водата. Именно този факт, считаме, че е първична семантика в древната сентенция „Това, което е на небето, това е и на земята.“

Ненапразно в предходната подточка разгледахме човешкия организъм. Тъй като отбелязахме, че водата притежава цялото финно Господно информацинно поле, а по-голямата част от човешкия организъм е течност, то като важно свое откритие можем да предложим тезата, че човек има същото велико познание. И тук отново древните сентенции ни показват, че траките  херметици са знаели за всичко това хилядолетия преди нас. „Всеки човек е една малка Вселена“ и „Познай човека и ще познаеш Вселената и Боговете“ от векове са познати на днешното прагматично човечество, но рационалното мислене изваждаше винаги буквалния план на изказ. До тази наша разработка, научната мисъл така и не се постара да навърже, толкоз важните и очевидни факти, за да даде най-ценното познание на хората. При всички тези изводи се „самоподнася“ и един от най-важните – ако се научим да извличаме пълната информация от кристалите, бързо ще научим това, което далечните предци са знаели за Вселената.

 Тук, за да покажем, че траките херметици са знаели за енергийните точки на планетата и тези, свързващи я с другите небесни тела, ще се опрем на народната памет и традицията, като ще представим два запазили се ритуала.

  1. Котката на младоженците (название на ритуала дадено от ИЗ Корени“).

След сватбата, свекървата пуска котка в стаята, където ще спи новото семейство. Там където котката легне, там се поставя и леглото. Тези животни са лунни и засичат дори по-добре от радиестезист местата, където енергия от Луната се връща към Земята като положителна. Така на това място при навлизането на сперматозоид в яйцеклетката протича и енергия от Луната, която спомага за чисто оплождане. По тази причина при траките херметици, оплождането и матката на жената са свързани с Луната (или както сега писахме – с лунната енергия).

  1. Кучето на зидаря (название на ритуала дадено от ИЗ Корени“).

Когато зидар се подготвя да строи, той забива колче, за което е вързано куче чрез достатъчно дълго въже. На първото място, където легне животното, се поставя ново колче. Същото се прави и при второто място където кучето легне. По тези две колчета се спуска безкрайна права. От основното колче се прекарва перпендикуляр към тази права, а освен това от него се спуска и успоредна линия на първата такава.

По този начин се очертават 3 от стените, а четвъртата се получава, като от срещуположното на основното, допълнително колче се спуска перпендикуляр към другата успоредна линия. Това са страните на бъдещата къща. Ако те ограждат прекалено малко пространство според изискванията на собственика, зидарят използва наличните вече основи и чрез същия ритуал, но вече като се ползват и колчетата на четирите ъгъла, се очертават и основните на други стаи, чиито външни стени са основа на новата бъдеща къща. Трябва да отбележим, че този ритуал е доста сходен с математическия модел на изчисление чрез триъгълници в Шумер (който е от тракийския херметизъм).

Кучето е соларно животно и ляга само на места, от които слънчевата чиста енергия се връща към Земята.

За първия ритуал, при сегашното прагматично човечество, са поставени доста вредни условия. Касае се за много електрически жици и кабели, които са във всяка една стая и създават допълнителни полета влияещи на животното за точно определяне на енергийната точка, свързана с Луната. (Информацията за двата ритуала е получена от устни разкази на български бежанци, живяли в района на Енидже Вардар.)

Ще завършим доклада не с анализи, изводи и други подобни, които се изискват в емперичната наука, а с образно описание на жречески ритуал за дематериализиране на душата, духа или тялото, за да се извърши пътуване във времето, както и някои археоастрономически познания на траките херметици. Затова веднага преминаваме към основния въпрос, разглеждан в модела: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО? И отговорът е: ДА! Възприехме тази категоричност след като успяхме да разкодираме един от сложните ритуални процеси на траките херметици. Той нямаше да даде кой знае каква информация, ако не бяхме го обвързали логически с първата част на модела.

Нататък следва нашето цялостно, доста обозримо поднесено, описание на ритуала как посветените траки  херметици са преминавали в най-висшата духовна степен жрец-княз.

Антични автори като Страбон, Херодот, Платон, Плиний Стари и др. са оставили сведения, че тракийските жреци са можели да изпадат в някакво транс състояние и по такъв начин са се превръщали в животни. Елинските прагматици не са знаели как тези посветени са извършвали подобни ритуалистики и затова се отказват да ги разясняват в трудовете си. Същевременно предоставят друго важно сведение, потвърдено от много антични извори. Става въпрос за следното – именно този тип жреци, които по функция са били и князе на своите племена, са виждали по някакъв начин бъдещето и са знаели за него. Те са предупреждавали всички обграждащи ги групи от племена, когато е приближавал опасен катаклизъм за региона, племето и земята в по-голям мащаб. Тези, които са се вслушвали в думите им и са правели това, което са им препоръчвали, са се спасявали. Другите, които са подхвърляли на присмех подобни пророчества, са загивали от предричания катаклизъм. Днес, когато физиката успя да разработи модела НА ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА И ВАКУУМА, която използваме, съпоставяйки предходните две сведения за делата на тракийските жреци херметици и систематизирайки всичко чрез ЛОГИКАТА, разбрахме защо е извършвано всичко това.

КРАТКА СПРАВКА: Тракийските жреци и посветени са знаели за паралелно реализирани няколко варианта на бъдещето. Знаели са също, че човек освен материя, притежава и Душа и Дух. Ето какво сведение ни оставят двама антични автори от различен период за това как са възприемали връзките между материята и духовното, херметиците от Балканите и в каква връзка с тези субстанции е логиката.

ПЛАТОН, (V – IV в. пр.н.е.) „ХАРМИД; Plat. Charm. 155-158 (ed. Croiset):

„От подобно естество, Хармиде, е и въздействието на баенето. Научих го там във войската от един тракийски лекар от учениците на Залмоксис, за които се говори, че можели да направят човека безсмъртен… „А Залмоксис – рече ми той  –  нашият цар, който е божество, говори, че както не бива да се заемаме с лечението на очите отделно от главата, тъй не бива да се заемаме с лечението на тялото отделно от душата“. Причината елинските лекари да не успяват да се справят с повечето болни била в това, че нямат знание за цялото, за това, че ако е болно и се нуждае от лекуване, невъзможно е да бъде оздравена отделната част. Твърдеше, че злото и доброто за тялото на всеки човек произтичат от душата, че тя е техният извор, какъвто е от своя страна главата за очите…

Затова, ако искаме да бъде здрава главата и останалото тяло, нужно е да излекуваме най-напред и най-вече душата.“А душата се лекува, щастливецо, с определено баене“ – рече тракиецът.“

Папа ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИ, (обхваща периода 552 – 567 г.), „Диалози“: „… В същата къща живееше един българин, меченосец на споменатия Нерсес (пълководец на Юстиниан във войната срещу готите). Той беше веднага доведен при болния и му заговори на български език.“ (след което последният оздравял; К. К.)

СИЛНО И СЛАБО БИОПОЛЕ (една от погрешните представи за човешкото биополе, според К. Боянов; К. К.)

Това е относително понятие. В състояние на здраве човешката аура има достатъчни качества, за да поддържа енергийното равновесие. При заболяване настъпват промени в циркулацията на енергийния флуид и биополето „отслабва“. Острият и хроничен стрес обаче също така може да навреди на енергийната система на човека далеч преди сериозно заболяване. Биоенерголечителят може също да се разболее или след няколко сеанса да няма достатъчно енергия в своята аура.“ (Девет истини за биополето; д-р Костадин Боянов; http://aura-1. net/index. php/2010-01-23-14-05-51)

Душата е свързвана с ДНК или предопределеността, заложена в хората а духът с интелекта и дясното полукълбо. В ритуални центрове като СИТОВСКИЯ КОМПЛЕКС, където достигналият определено високо ниво на посвещение е трябвало да бъде въведен в жреческото съсловие като такъв, е преминавал през следния ритуал:

Първо прочита огледалната (видимата) част от надписа, която гласи: „Нека Душата, рожба на Небето и Земята, възстанови своя път, съграден от Хадес – Кронос, повелителят на всичко живо.“ (видимата, дясна половина на текста, според разчитаето на инж. Димитър Чиликов. По същото време, в Германия, пастор Валтер Папст разчита същия надпис в идентичен дух на изразяване, както и с напълно еднаква семантика. Двамата учени не се познават, но използват, разработения вече предантичен шрифт на Еберт; К. К.)

След това посвещаваният преминава покрай специално направения саркофаг от елементи, подредени по точно математична схема, известна от VI-то хил пр. н.е. само на жреците и след отместване на капака прилежава вътре три дни и половина, като чрез специална медитивна ритуалистика оставя (=погребва) Душата си в саркофага. За спецификата на периода 3,5 ще отбележим няколко важни подробности. 3,5 години е специален период от православна гледна точка. Христос е проповядвал 3 години и половина, след което е разпнат, а после възкръснал. Второто пришествие ще настъпи 3,5 години след злодейството на Антихриста. Тракийският Залмоксис, който е и един от небиблейските предобрази на Христос, също е пребивавал в своето подземно жилище 3 години и половина и чак след това е излязъл при своите последователи. Във ведическата литература енергията кундалини се навива 3,5 пъти върху фалоса на Шива. 3,5 е половината на седмицата, а за възможностите на тракийския херметизъм, трябва да напомним, че той продължава част от културата на Атлантида. Най-важното в него е открито от учените, занимаващи се с въпроса, че всичко, което са изграждали на този континент – държава, било двойно (или огледално). През тази логика от навързване на фактите се обосновава идеално и идеята за 3,5 от 7.

Извън саркофага, през споменатия половин седмичен период, присъстващите жреци, изпълняват наричащи песнопения, в които се повтарят мантриращо изрази от рода: „НЕКА СТАНЕ ЦВЕТЕ… НЕКА СТАНЕ СВЕТЛИНА… НЕКА СТАСНЕ ЕЛЕН… “  и други подобни от рода на „ХИЕС АТЕС, АТЕС ХИЕС…“ (превод: „ДА ЖИВЕЯТ БАЩИТЕ, БАЩИТЕ ДА ЖИВЕЯТ“). За последните неща научаваме непряко от сведенията на аничните римски автори, които твърдят, че Рим е възприел жреческата част от културата си направо от траките, а не от елините. Един пример за това е сведението: ЦИЦЕРОН, (II-I в. пр. Хр.), „Срещу Пизон“; CICER. In Pis.; 34 – 35 (ed. Clark): „Ти (Луций Калпурний Пизон – К. К.) ограби светилището на Юпитер Свелсурд, най-старото и най-таченото у варварите (траките – К. К.) светилище.“

Римляните са изпълнявали същите наричания, но без да знаят защо и кога трябва да се правят, както и в каква последователност. При тях е липсвал ПЪТЯТ НА ЗНАНИЕТО и те са извършвали ПОЗНАНИЕТО без определена система и метод, както са правели траките херметици. И тъй като трябва да завършим целия ритуал за преминаване в жречество, продължаваме от момента, когато посвещавания излиза от разгледания вече саркофаг.

След тази част от ритуала той вече не помни човешкото си лично минало, но може да „отскача“  в ПРАВИЛНОТО БЪДЕЩЕ, ПО КОЕТО ТРЯБВА ДА ВЪРВИ ЧОВЕЧЕСТВОТО, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ. МОЖЕ ДА ПРАВИ СЪЩОТО И В ПАРАЛЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМНИ БЪДЕЩА, ПО КОИТО ЧОВЕЧЕСТВОТО ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ТРЪГНЕ АКО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С 13-ТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ. Практически и Иисус възстановява 13 Божии заповеди, толкова, колкото са спазвали траките херметици. Трите, на които все още не се обръща подобаващо се внимание, са: 11. Обичай врага си!; 12. Не ти е дадено да угнетяваш!; 13. Не ти е дадено да се възползваш, а да допринасяш!

Посветеният минава през сфинкса с глава на дракон, обърната надясно (на изток). Днес тази мистична скулптура се намира в местността Поклането (сравни с покланянето). Това е най-висшата степен на изобразеното почитане на Бог. Само в тази енергийна форма Ангел може да контактува с хора, защото има вече единтични с човешките душа и дух енергии. В „Евангелие от Юда“ Иисус представя на своя ученик точно същата теогония, която са спазвали и траките херметици. В „Поимандрес“ Ангелът е представен като дракон от светлинна енергия. На три места по тялото на разглеждания херметичен тракийски сфинкс е изобразен един от най-древните символи, чрез който се почита Твореца и чрез тртаките херметици се появява във всички следващи велики култури създадени от тях по света. Това е крилатият слънчев диск. На отбелязаното място посвещаваният приема енергия не от целия Космос, а пряко от слънцето, управлявано от ангела (=енергията) на Слънчевата система – Сатанаил.

След това жрецът преминава през прохода, пред чийто вход е издълбана свастика. Това показва, че там е входът за приелият слънчевата енергия. Друг не бива да преминава, заради геопатогената зона. За него тя ще е с негативно въздействие и енергията му ще се заземи през стъпълата на краката му.

Преди края на прохода в стената има скален трон с облегалка, а точно над него е издълбана в тавана пирамида. Там, посвещавания приема енергия направо от съзвездието Орион.

Излизайки от прохода посвещаваният вече е жрец – княз, но той трябва да изрече думите от първичния текст, скрит зад стена, който гласи: „ Когато Духът се завърне в светлината на своето жилище (своя дом), пулсиращо (съградено) според (от) словото на Аполон…  (невидимата част от Орфическия паспорт за посвещение – текстът е предложен, като напълно вероятен според херметичната култура на траките сатри, както и на траките  даки; К. К.)

Така той анихилира огледалните частици на Душата си, чието енергийно поле е в саркофага. Това поле се самоунищожава по принципа частица се здрависва с античастица и се изключва всякаква вероятност да може по-късно да влияе негативно на други хора.

И вече стигнахме до въпроса за превръщенията на най-висшите жреци-князе в соларни животни. Успяхме да разтълкуваме защо са правели това едва след като КВАНТОВАТА МЕХАНИКА и ОТО се обединиха, а същевременно се стигна до ФИЗИКА НА ВАКУУМА И ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА.

При превръщението си в слънчево животно жрецът херметик на траките се подготвя да посети бъдещето. Той е извършвал трансформацията защото, когато се отправя на рискованото пътешествие е щял да посети бъдните земни светове, но през нощта. В този период от денонощието е трудно да се срещне соларно животно, а само лунно, освен това е избягвал възможността да срещне себе си и по този начин огледални частици с еднакъв заряд да се самоунищожат и да не може да се върнат обратно като цял човек. Длъжни сме да подчертаем, че същото са се опитвали да направят и египтяни, и римляни, но тъй като не са получили най-сакралните познания от траките херметици, не са успявали. Така е и до днес. Науката е все още доста назад спрямо познанията на далечните ни предци. Последното може да се препотвърди и от археоастрономическите познания на траките херметици, за някои от които тук само ще загатнем.

Относно тези невероятни познания на траките херметици ще започнем без подробности сведенията, за каменна звездна карта, от района на Ситово, където са изобразени поне 40 съзвездия. Тази тяхна кодировка отново показва, че са имали перфектна представа за Вселената. Преди години, намерените плочи от този вид в района бяха три, като на двете от тях имаше и надписи. Днес тези с надписите са унищожени.

Според погребалните могили на траките, построени като огледален образ на други съзвездия във Вселената, са съхранени познанията и за други съзвездия. Вселената все още се разширява и се създават нови звезди със съответните им планетни системи към тях. Това също насочва към вероятността, че най-висшите жреци на траките херметици са можели да пътуват в бъдещето и да видят какво се случва.

Ето и сведения от други български учени по този въпрос: „… с фараоните и жреците се появяват новата вяра в Амон Ра (=почитане на Бога чрез слънчевата икона). Американските учени Гилбърт и Бювал доказаха, че част от пирамидите са пос­троени като огледален образ на съзвездието Орион. След направените изследвания на българските специалисти Диана Гергова, Петър Велев и Дерменджиев, както и на представителя на пловдивското Интелектуално звено „КОРЕНИ“ – инж. Димитър Чиликов, се установи, че траките са строили съоръженията си по същия начин, както и египтяните (но след като Египет на фараоните се появява едва през III хил. пр.н.е., разсъдете сами, къде може да е първоизточникът на познанието). Древнотракийският комплекс „СБОРЯНОВО“, разделен на три части – видими (а) и (д), огледални (б) и (г) и същински комплекс (в), е разположен според най-ярките звезди от съзвездията Canis Major, Gemini, Lepus, Orion, Taurus (източен некропол) и Segittarius (западен некропол).

Освен това във всяко едно погребално съоръжение е вкарано златното сечение – СЕТ (или Свещеният египетски триъгълник), според геометричния проект на пирамидата на Хуни в Медиум и тази на Хеопс в Гиза.

И накрая, но не на последно място, изчислените тоналности според съотношенията на стените и помещенията в тракийските погребални съоръжения навсякъде са едни и същи, както доказа инж. Димитър Чиликов.

Ще предложим седем от тях:

1) съотношенията на страните в трите квадратни помещения – до–до (прима);

2) страна на преддверието и страна на страничното голямо помещение – до–ре (голяма секунда);

3) широчина на главния вход и широчина на входа към камерата – до–ми (голяма терца);

4) отношение между страните на гробната камера и преддверието – до–фа (чиста кварта);

5) отношение между страните на гробната камера и страничното помещение – до–сол (чиста квинта);

6) широчина на главния вход – до–ла (голяма секста);

7) страна на преддверието – до–си (голяма септима).

Много хора бъркат, че музиката се дължи на питагорейците, – всъщност тя е останала поне от времето и културата на орфиците и още при тях знакът семантично е трябвало да бъде наситен със звук, число и тон, за да бъде в своята пълнота и завършеност (вж. разсъжденията за тракийските градежи при Гергова, Д. Обредът на обезсмъртяване в древна Тракия. С., 1996).

Изследователят Иван Лазаров, с помощта на астронома Алексей Стоев, също проучва района на Лудогорието: „ Само в „Сборяново“ отбелязва той са регистрирани повече от 300 астрономически-планирани градежи на могили, а в цялата страна, по мои сведения има документирани около 100 хиляди могили. Обстоятелство, което поражда въпроса, защо тези данни са секретни и се ползват само за потребностите на научни изследвания и някой военизирани ведомства?(…) Разположението на могилите в конфигурации в резервата „Сборяново“ отговарят на следните идентифицирани на този етап известни съзвездия: „МАЛКА МЕЧКА“, „ЖИРАФ“, „КОЛАР“, „ПЕРСЕЙ“, „КАСИОПЕЯ“, „ГУЩЕР“, „ЦЕФЕЙ“ и „ДРАКОН“. Поради вековната ерозия не може да бъде еднозначно доказано, но има достатъчно аргументи за да бъде постулирано, че големината на различните могили отговаря и съответства на яркостта на съответните звезди от небесните съзвездия.“ (Лазаров, Ив. Отвъд конфекцията НЛО. София, 2002, с. 220-223)

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

Евангелие от Юда.,С.,2006 г.

Каменов, К.,Ключът на Енох (Ключът на пътя към знанието).,П.,2006 г.

Каменов, К.,МОДЕЛ „GENEZIS. Структурата на Вселената според траките херметици.П.,2011 г.